دانلود کامل فیلم رستاخیز احمدرضا درویش

دانلود فیلم رستاخیز

دانلود فیلم رستاخیز انتشار بزودی

رستاخیز (حسین، آنکه گفت نه) Hussein Who Said No

7.1IMDB
نسخه قانونی

بعد از فوت معاویه پسر ابوسفیان، یزید بن معاویه خود را خلیفه مسلمین میخواند و به فرماندار مدینه نامه مینویسد که از حسین بن علی بیعت بستاند. بُکیر بن حر که به عنوان پیک مخصوص دربار یزید بن معاویه برگزیده شده است مامور رساندن نامه یزید به مدینه بر میگردد.